VOORWAARDEN

 

 

 

 

Voorwaarden voor een goede samenwerking

Uiteraard ga ik uit van een goede en eerlijke samenwerking en daar kun je van mijn kant ook op rekenen. Natuurlijk zijn er weleens problemen. Waar mensen werken worden ook weleens fouten gemaakt en dan gaan we gericht een passende oplossing vinden naar ieders tevredenheid. De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn nog nooit gebruikt om een geschil op te lossen. Dus dat voorop gesteld, is het toch een juridische verplichting om te allen tijde en voor alle opdrachten, offertes en overeenkomsten de Algemene Voorwaarden te laten gelden.

 

Offertes

  • Het kan altijd goedkoper of duurder maar altijd in verhouding tot de werkzaamheden.
  • Alle prijzen zijn exclusief btw en onder voorbehoud.

 

Betalingcondities

  • Binnen 14 dagen.
  • Een aanbetaling of termijnen kan van toepassing zijn.
  • Drukwerken en producties betalingsconditie altijd vooraf aan verwerking.

 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1: Definities
• Onder cliënt /opdrachtgever wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, de samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die met leverancier een overeenkomst afsluit of wenst af te sluiten of die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken, tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van diensten.
• Leverancier: stiptweb.nl

Artikel 2: Algemeen
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de cliënt en de leverancier gesloten overeenkomsten.
2. De door cliënt gehanteerde eigen voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden van leverancier. In geval van strijdigheid zullen de Algemene Voorwaarden van leverancier de voorrang genieten, zelfs indien anders is bedongen.

Artikel 3: Offertes, aanbieding
1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot het sluiten van een overeenkomst met de cliënt.
2. Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan de leverancier gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.

Artikel 4: Annulering
1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde produktiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
2. Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van periodieke uitgaven is niet mogelijk.

Artikel 5: Prijs
1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen.
2. De prijs de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van daarbij gebruikte produktiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.
5. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald volgens een in de grafische industrie als redelijk beschouwd bedrag.

Artikel 6: Prijswijzigingen
1. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of produkten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en produkten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
3. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt van welke aard ook. De leverancier zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 7: Betalingstermijn
1a. Tenzij anders is overeengekomen, dient
de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De leverancier is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om vóór de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de order te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.
1.b. Betaling in termijnen.
Termijnbedragen en condities worden ten alle tijden bepaald door leverancier en worden vermeld in offertes en/of opdrachtbevestigingen.
1.c. Leverancier is gerechtigd om volledige vooruit betaling als conditie te hanteren.
2. De leverancier is gerechtigd bij een overgekomen aflevering in gedeelten, betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakt kosten.
3. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van de leverancier zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat de leverancier daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van de leverancier tot een voldoende zekerheid zal op eerste verzoek van de leverancier tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De leverancier is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
5. De eigendom der goederen blijft aan de leverancier en gaat eerst over op de opdrachtgever op de dag waarop de opdrachtgever de verschuldigde prijs, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde goederen, inclusief voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan.
6. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 20% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van Euro 250,-.

Artikel 8: Wijze van levering: eigendomsvoor-behoud
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de leverancier zijn bedrijf uitoefent.
2. De leverancier is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
3. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door de leverancier te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van de leverancier bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
4. Iedere levering van zaken door de leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van de leverancier door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijke goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
6. De leverancier is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 9: Termijn van levering
1. Een door de leverancier opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.
2. De binding van de leverancier aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in lid 1 van artikel 12 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud de leverancier in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van produktiecapaciteit.
3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier, gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de leverancier mogelijk te maken,zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van leverancier, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid 2 van artikel 6 en door het inachtnemen van het bepaalde in lid 2 van artikel 12 en de leden 1 en 2 van artikel 18 van deze leveringsvoorwaarden.
4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 7 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door de leverancier nodig is. De leverancier is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal de leverancier de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 10: Onderzoek bij aflevering
1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de leverancier er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het evenbedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 7 dagen na aflevering.
2. De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
4. De prestatie van de leverancier geldt als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in de eerste alinea van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 11: Inhoud en wijziging opdracht
De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de opdracht indien deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificatie of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, fax, e-mailen en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 12: Zet-, druk- ander andere proeven
1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de leverancier ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoek en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden.
2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
3. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.
5. Digitale proeven gelden als ontwerpproeven en kunnen nimmer als referentie gebruikt worden voor vergelijk met uiteindelijk tot eindproduct gerealiseerd resultaat.
Bij gebruik en goedkeuring van digitale proeven geldt voor alle afwijking dat deze voor risico van opdrachtgever zijn.

Artikel 13: Afwijkingen
1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk- of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis.
2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
- oplage tot 20.000 eenheden: 10%
- oplage van 20.000 en meer: 5%.
Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.
5. Ten aanzien het materiaal: geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte, stand van symmetrisch watermerk enzovoort, geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd. Ten aanzien van strokarton kan afwijking in de dikte geen reden tot afkeuring geven, mits het gramgewicht overeenstemt. De toelaatbare afwijking van het overeengekomen gramgewicht bedraagt voor:
a. krantenpapier 5%;
b. pakpapier (met uitzondering van grijspapier, Java en dergelijke soorten) t/m 39g/m2 8%, 40 t/m 59g/m2 5%, 60 t/m 239 g/m2 4%, 240g/m2 en hoger 5%;
c. grijspapier en Java en dergelijke soorten 8%;
d. handpapieren en dergelijke soorten, welke bij de fabricatie bijzondere moeilijkheden geven om het voorgeschreven gramgewicht nabij te komen 8%;
e. ongestreken papier- en kartonsoorten met uitzondering van de hierboven en hieronder genoemde soorten: t/m 39g/m2 8%; 40 t/m 59 g/m2 5%; 60 t/m 239g/m2 4%; 240g/m2 en hoger 6%;
f. gestreken papier en karton: t/m 70g/m2 6%; 80 t/m 149g/m2 5%; 150g/m2 en hoger 6%;
g. gekoetste en/of geplakte kartonsoorten: 150 t/m 249g/m2 8%; 250g/m2 en hoger 10%;
h. wordt een maximum of minimum gramgewicht overeengekomen, dan is het dubbele percentage naar beneden, respectievelijk naar boven toegestaan.
i. bij maximaal 5% van de geleverde partij is de toelaatbare afwijking het dubbele van de sub a t/m f genoemde percentages.
6. Afwijkingen in de overige door de leverancier gebruikte materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabrikaten betrekking hebbende algemene verkoopsvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt.
7. Geringe afwijkingen bij kleurendruk kunnen geen reden voor afkeuring zijn.
8. Geringe afwijkingen in het raster ten opzichte van het door de opdrachtgever verlangde raster kunnen geen reden voor afkeuring zijn.
9. Alle afwijkingen bij digitaaldrukwerk kunnen geen reden voor afkeuring zijn.

Artikel 14: Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven
1. Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke uitgave geldt, indien terzake niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan slechts door opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is een jaar indien het een periodieke uitgave betreft die viermaal per jaar of vaker verschijnt en 6 maanden indien het een periodieke uitgave betreft die minder vaak verschijnt.
2. Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verstaan een uitgave die regelmatig verschijnt.
3. Onder vervaardiging in de zin van het eerste lid van dit artikel wordt mede begrepen de vervaardiging van halffabrikaten of hulpmiddelen zoals losse katernen, litho- en zetwerk alsmede werkzaamheden tot afwerking en tot de verspreiding van de uitgave.
4. Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts door middel van een aangetekende of met ontvangstbevestiging verzonden brief worden opgezegd.
5. Van het bepaalde in dit artikel kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

Artikel 15: Auteursrechten etc.
1. De opdrachtgever garandeert de leverancier, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho's, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad.
De opdrachtgever vrijwaart de leverancier zowel in- al buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de leverancier bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de leverancier door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt.
Daarna zal de leverancier de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de leverancier steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho's, films en soort gelijke produktie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
4. De door de leverancier volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho's, films en soortgelijke produktie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor de leverancier bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig produktieproces worden verveelvoudigd.
5. De opdrachtgever verkrijgt na levering door de leverancier het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door de leverancier in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel.
Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig produktieproces.
6. Indien er sprake is van doorberekende licentiekosten van programmatuur, gebruiksrechtkosten aan derden, blijft het gebruiksrecht/licentierecht, ook al is dit doorberekend in de vervaardigingskosten, ten name van leverancier.

Artikel 16: Eigendom produktiemiddelen etc.
1. Alle door de leverancier vervaardigde zaken zoals produktiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho's, clichés, films, blijven het eigendom van de leverancier, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.
2. De leverancier is niet gehouden de in de vorige alinea bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.
3. De leverancier is niet gehouden de in de eerste alinea van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien de leverancier en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door de leverancier zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat de leverancier instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 17: Eigendom opdrachtgever, pandrecht
1. De leverancier zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
2. Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico's ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
3. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan de leverancier van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door de leverancier worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever de leverancier op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.
4. De opdrachtgever verleent de leverancier pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met de leverancier door hem in de macht van de leverancier worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de leverancier verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 18: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en produkten
1. Indien de opdrachtgever met de leverancier is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of produkten ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige produktie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze.
De opdrachtgever zal hiertoe instructies van de leverancier vragen.
2. De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde produkten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van de leverancier vragen. De opdrachtgever staat er voor in, dat de leverancier een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de produkten door de leverancier houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.
3. De leverancier is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bewerking, op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
4. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor de leverancier onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of produkten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan de leverancier getoonde monster en het later door de opdrachtgever aangeleverde materiaal of produkten.
5. De leverancier staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of produkten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de leverancier noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de opdrachtgever ontvangen en door het te bewerken materiaal en produkten als deze een voorbewerking hebben ondergaan.
7. De leverancier is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van het door de opdrachtgever aangeleverd materiaal en produkten te beschikken als ware deze zijn eigendom. De opdrachtgever is op verzoek van de leverancier gehouden de ongebruikte materialen en produkten alsmede de evenbedoelde resten bij de leverancier af te halen.

Artikel 19: Internet en online vergelijkbare digitale diensten

Algemeen
Dit artikel heeft onder andere betrekking op Internetdiensten en vergelijkbare diensten.
Dit artikel is een aanvulling voor zover deze niet aan de orde komen in deze Algemene voorwaarden.
1. Leverancier is ten alle tijden gerechtigd om door leverancier bepaalde maatregelen te nemen indien leverancier dit nodig acht voor geboden diensten.
2. Leverancier bepaald gebruik, samenwerking en inkoop van diensten bij derde voor leveringen en optimalisatie van geboden diensten.

19.1
Toepasselijkheid
Dit artikel is van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van leverancier, evenals op de uitvoering daarvan, voor zover zij betrekking hebben op het gebruik van de door leverancier beschikbaar gestelde infrastructuur en kennis, producten en diensten.

19.2
Overeenkomsten
1. Leverancier werkt ten opzichte van cliënten met accounts: overeenkomsten betreffende websites, additionele diensten en ondersteunende serviceverlening.
2. De overeenkomst komt alleen dan tot stand, nadat leverancier een opdracht schriftelijkheeft aanvaard of bevestigd. Een door leverancier gezonden factuur staat gelijk aan een aanvaarding. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven; de datum van bevestiging is daarmee bepalend.
3. Elke overeenkomst wordt steeds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat cliënt voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
4. Voor overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
5. De overeenkomst is niet overdraagbaar. Voor de verkoop, verhuur of overdracht door cliënt van de overeenkomst en alle producten en diensten waarop zij van toepassing is, heeft cliënt de uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van leverancier nodig.Afwezigheid van deze toestemming leidt tot nietigheid.

19.3 Duur van de overeenkomst
1. De accounts worden aangegaan voor de minimumduur van een kalenerjaar, 12 maanden. Zij wordt daarna onder dezelfde voorwaarden verlengd met telkens een termijn van een kalenderjarr, 12 maanden, tenzij opzegging heeft plaatsgehad met inachtneming van het hierna bepaalde.
2. Cliënt is gehouden aan een opzegtermijn van drie maanden; opzegging van de overeenkomst dient dus ten minste drie maanden voor het einde van bovengenoemde contractsperiode van een kalenderjaar plaats te vinden. Opzegging van de overeenkomst dient steeds schriftelijk plaats te vinden.
3. Indien de overeenkomst eindigt voordat de tijd waarvoor zij is aangegaan, is verstreken, is cliënt de volle vergoeding voor het verstrijken van die tijd aan leverancier verschuldigd; één en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften.
4. Leverancier houdt zich het recht voor met onmiddellijke ingang de overeenkomst te beëindigen naar aanleiding van de onder curatele stelling van cliënt, door staking of overdracht van zijn bedrijfsvoering, door wijziging van de doelstelling van het bedrijf, alsmede door het overlijden van cliënt.

19.4
Inzage gegevensbestanden
1. Partijen zijn, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de door de andere partij verstrekte informatie en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard.
2. Uit de vertrouwelijke aard van de relatie tussen partijen en uit de wijze waarop cliënt gebruik kan maken van het systeem volgt dat leverancier slechts onder bijzondere omstandigheden inzage heeft, of aan derden inzage geeft in het gebruikersgedrag van cliënt en diens niet openbare - bij leverancier onderhouden - gegevensbestanden.
3. Leverancier zal, als goed houder van de informatie, slechts inzage aan derden verschaffen indien:
- cliënt de daartoe strekkende schriftelijke toestemming heeft gegeven;
- nodig in het kader van een officieel onderzoek naar strafbare gedragingen.
4. Eventuele inzage zal zich steeds beperken tot de enkele verschaffing van specifieke relevante informatie. In geen geval zal leverancier (vrije) beschikking geven over de toegang, aansluitingen, Webpages en -sites, of anderszins vertrouwelijke informatie.
5. Leverancier is bevoegd inzage te hebben in de gegevensbestanden van cliënt indien en voor zover dit nodig is voor de beoordeling en inwilliging van een verzoek tot inzage, alsmede voor een goed beheer en exploitatie van het systeem.

19.5
Gebruik van systeem
1. Leverancier spant zich in de nodige medewerking te verlenen aan netwerk beveiliging, beveiliging van gebruikerstoegangen en beveiliging van vertrouwelijke informatie in het algemeen. Cliënt draagt echter de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van misbruik van de hem verstrekte (persoonlijke) combinatie van gebruikersnaam en -wachtwoord.
2. Leverancier is gerechtigd veranderingen in of aan het systeem aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan cliënt. Verder mag leverancier wijzigingen aanbrengen in de login-procedure en de gebruikerstoegang en -naam. De kosten die cliënt tengevolge van dergelijke wijzigingen eventueel maakt, komen voor zijn rekening en kunnen niet verhaald worden op leverancier.
3. Het is cliënt niet toegestaan het systeem te gebruiken voor onrechtmatige, immorele en strafbare gedragingen. Met name, maar niet uitsluitend, wordt daarbij gedoeld op:
- de (onrechtmatige) verspreiding van auteursrechtelijk beschermd materiaal;
- de onrechtmatige of strafbare verspreiding van niet openbare gegevens;
- de verspreiding van strafbare teksten en beeld- en geluidsmateriaal;
- computervredebreuk (ook wel bekend als “hacken”) via het Internet of het systeem anderszins;
- vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en/of software van anderen.
- de verspreiding van pornografisch materiaal
4. Het is de cliënt niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het Internet hindert of het overige gebruik van het systeem beïnvloedt. Het is niet toegestaan om processen te laten lopen zonder directe verbinding met het systeem.
5. De informatie die cliënt voor commerciële doeleinden verspreidt, dient in overeenstemming te zijn met de toepasselijke en dwingende voorschriften van (zelf) regulerende instanties.

19.6
Beperkingen en blokkeringen toegang
1. Leverancier is gerechtigd de toegang voor cliënt tot het systeem te beperken en te blokkeren indien cliënt zijn contractuele en buitencontractuele verplichtingen niet behoorlijk of volledig nakomt. Beperkingen en blokkeringen van de toegang kunnen zonder waarschuwing plaatsvinden en laten de betalingsverplichting van cliënt onverlet.
2. Bij gegrond vermoeden dat zich ontoelaatbare gedragingen voordoen, kan cliënt van het systeem worden afgesloten zonder dat hij nog aanspraak kan maken op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen. Voorgenoemde levert voor leverancier een grond op voor blokkering van de toegang tot de betreffende informatie, alsmede voor de onmiddellijke ontbinding van haar overeenkomst met cliënt.

19.7
Ondersteuning
1. Leverancier verzorgt ondersteunende service aan cliënt.
2. Cliënt kan geen rechten ontlenen aan informatie, verstrekt door leverancier. Aangezien de leverancier aangewezen is op de informatie en handelwijze van cliënt, is leverancier niet aansprakelijk voor de handelingen van cliënt.
3. De leverancier is bevoegd inzage te hebben in (niet openbare) gegevensbestanden van cliënt, voor zover die voor de ondersteuning noodzakelijk is.
4. Het door cliënt gedane beroep op de service c.q. bijstand wordt aangemerkt als:
- instemming van cliënt met inzage in diens gegevensbestanden.
- de toezegging van cliënt, zijn medewerking te zullen verlenen bij de uitvoering van de werkzaamheden door de leverancier.

19.8
Webdesign
1. Het webdesign zal met zorg worden uitgevoerd, in voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
2. De overeenkomst betreffende het ten behoeve van cliënt ontwerpen, totstandbrenging en toepassen van informatie-architectuur, Web-applicatie en artwork - alsmede de advisering daaromtrent door het voorgaande -, behelst de vestiging van een recht op het bedrijfsmatige gebruik van het totstandgebrachte werk. De overeenkomst ziet niet op de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model op het door leverancier totstandgebrachte werk.
3. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening gefaseerd zal plaatsvinden, kan leverancier de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4. Leverancier bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de cliënt tevoren in te lichten over de wijze waarop de uitvoering wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht. Cliënt kan enkel zodanige objectief bepaalbare criteria stellen waaraan de uitvoering zal dienen te voldoen, dat zij de kwaliteit of functionaliteit van het werk niet aantasten.
5. Op grond van de creatieve aard van de werkzaamheden is leverancier niet aansprakelijk voor de esthetische waardering van het resultaat, zolang leverancier zich aan de gegeven opdracht en criteria heeft gehouden.
6. Leverancier is gerechtigd om zonder toestemming van de cliënt, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit naar de mening van leverancier een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevestigd, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

19.9
(Op)levering
1. Levertijden zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd, welke niet is gelegen in opzet of grove schuld zijdens leverancier kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.
2. Als tijdstip van (op)levering geldt het moment waarop de goederen op een door de cliënt opgegeven locatie aanwezig of beschikbaar, alsmede operationeel zijn. Op het moment van (op)levering gaat het risico van de goederen over op de cliënt.
3. Cliënt is verplicht het de geleverde goederen terstond bij (op)levering op eventuele tekortkomingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de cliënt staan.
4. Eventuele tekortkomingen van het geleverde goed welke bij (op)levering aanwezig zijn, dient de cliënt binnen een periode van zeven werkdagen na levering leverancier schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen.
5. Leverancier is gerechtigd om in gedeelten te leveren (deelleverancies), welke zij afzonderlijk kan factureren.

19.10
Overmacht (niet toerekenbare tekortkomingen)
1. Leverancier spant zich in om optimale beschikbaarheid te bieden. De gevolgen van uitval of onbereikbaarheid tengevolge van redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheden, zijn echter voor risico van cliënt.
2. Als niet aan leverancier toerekenbare tekortkomingen worden aangemerkt storingen in de verbindingen met het Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van leverancier liggen. Uitval of onbereikbaarheid van systeem en de vaste verbindingen tengevolge van redelijkerwijs benodigd onderhoud, alsmede voor de gevolgen van beperkingen en blokkeringen vallen daar eveneens onder.
Storingen, uitval,onbereikbaarheid, onbeschikbaarheid, blokkering en het niet leveren van de door leverancier ingekochte diensten bij derden, door onvoorzienbare oorzaken voor leverancier, vallen ook daar onder.
4. De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van leverancier jegens derden, die veroorzaakt worden door of vanwege gedragingen van cliënt, zullen steeds voor rekening en risico van cliënt zijn.

19.20
Aansprakelijkheid
1. Leverancier is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het wijze waarop, of het doel waarvoor cliënt of een eventuele derde zich middels de gebruikersnaam en - wachtwoord van cliënt bedient van de toegang tot het Internet.
2. Cliënt is zich bewust van de risico’s die het digitaal c.q. elektromagnetisch opslaan en overbrengen van informatie met zich meebrengen op het gebied van behoud en beveiliging van de data.
3. Leverancier niet aansprakelijk voor:
- De aantasting van de gegevens die worden opgeslagen of overgebracht door middel van het systeem;
- Verstoring, verdwijning en openbaarwording van vertrouwelijke en/of waardevolle informatie;
- Situaties waarin de doorbroken beveiliging ten tijde van implementatie redelijkerwijs voldoende mocht worden geacht, dan wel waarin leverancier redelijkerwijs niet in staat kan worden geacht de gevraagde beveiliging te implementeren.
4. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst toerekenbaar aan leverancier, schade aan zaken van cliënt is veroorzaakt, zal leverancier per gebeurtenis de herstel- en vervangingskosten vergoeden tot een maximum, gelijk aan het door cliënt periodiek verschuldigde som.
5. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens verlies van gebruikstijd, gederfde winst en gemiste besparingen.
6. Indien ten gevolge van een gebeurtenis, als bedoeld in het tweede lid, meer dan één vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de daarbij per gebeurtenis gestelde maxima te boven gaan, worden de vorderingen naar evenredigheid voldaan.
7. Schade als bedoeld in het tweede lid, geleden door cliënt, zijnde een natuurlijk persoon niet in de uitvoering van beroep of bedrijf, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan leverancier te zijn gemeld.
8. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van leverancier is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij cliënt aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden. Voorgaande bepalingen betreffende aansprakelijkheid van leverancier blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van de bedrijfsleiding van leverancier.

19.21
Voorbehouden & recht van retentie
1. Het eigendom van de door leverancier aan cliënt verkochte goederen gaan pas van leverancier op cliënt over, wanneer leverancier volledige betaling van de overeengekomen koopsom heeft ontvangen.
2. Opgeheven.
3. Leverancier is gerechtigd om zaken die zij van en voor de cliënt onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle betalingsverplichtingen die cliënt jegens haar heeft, tenzij de cliënt voor de nakoming van die betalingsverplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

19.22
Auteursrecht/ Industriële eigendom
1. Voor zover cliënt door leverancier software verstrekt krijgt, geschiedt zulks steeds in licentie. Met de aanvaarding van de door leverancier verstrekte software accepteert cliënt de toepasselijke licentievoorwaarden en zal de cliënt steeds gehouden zijn zich als goed licentiehouder te gedragen.
2. Het is cliënt niet toegestaan op welke wijze dan ook (delen van) de software te modificeren, te verveelvoudigen (anders dan noodzakelijk voor beoogd gebruik), uit te lenen of anderszins aan derden te verstrekken, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik dat bij de overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan.
3. Bij het kopiëren of anderszins verveelvoudigen van de programmatuur is het de cliënt nimmer toegestaan de in de programmatuur voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijke karakter van de programmatuur, of enig andere verwijzing naar leverancier, te wijzigen of te verwijderen.
4. Ten aanzien van het door leverancier totstandgebrachte concepten, design, applicaties en andersoortig werk, merken partijen leverancier aan als zijnde enig maker c.q. ontwerper in de zin van het Auteursrecht en het Teken- en Modellenrecht.
5. De absolute rechten, waaronder mede begrepen auteursrechten en (andere) intellectuele rechten op grafische produkten, apparatuur, programmatuur, applicaties, documentatie en andere goederen - zoals onder meer analyses, functionele ontwerpen en rapporten -, en alle daarop aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, alsmede van eventuele kopieën van voorgenoemde goederen, berusten te allen tijde bij leverancier of bij haar toeleveranciers.
6. Leverancier vrijwaart de cliënt voor de gevolgen van inbreuk op intellectuele rechten van derden, ontstaan door het gebruik van door leverancier beschikbaar gestelde (grafische) werk, programmatuur en schriftelijke informatie, mits cliënt leverancier terstond informeert over iedere daarop gebaseerde aanspraak, de behandeling daarvan aan haar overlaat en haar desgevraagd van eventueel benodigde informatie voorzien.

19.23
Gebruiksrechten
De door leverancier beschikbaar gestelde (grafische) produkten, programmatuur en schriftelijke informatie, worden aan cliënt verstrekt op grond van een licentie.
Het betreft een niet exclusieve en niet overdraagbare licentie tot het gebruik van de
genoemde goederen, uitsluitend binnen de eigen organisatie van de cliënt.

19.24
Prijzen
1. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van leverancier uitgedrukt in euro’s en exclusief
BTW en eventuele andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen.
2. Leverancier is gerechtigd de gehanteerde tarieven te verhogen; één en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften. Leverancier zal de cliënt ten minste één maand van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen, met dien verstande dat reeds bekende prijsverhogingen bij orderbevestiging gemeld moeten worden.

19.25
Actuele aanvullende voorwaarden
Actuele aanvullende voorwaarden internetdiensten voor gebruikers zijn aan actualiteit onderhevig en worden daarom gepubliceerd op internet. U wordt geacht van deze gebruikersvoorwaarden op de hoogte te zijn.

Artikel 20: Overmacht
1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, of krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
2. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas aardolieprodukten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 21: Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
3. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van opdrachtgever.
4. De leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door de leverancier te bewerken materiaal of produkten, indien de opdrachtgever de leverancier niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of produkten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
5. Indien de leverancier terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en de leverancier alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 22: Afwijkende voorwaarden
1. Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze leveringsvoorwaarden, kunnen deze niet worden erkend, tenzij zij door de leverancier schriftelijk zijn geaccepteerd.
De opdrachtgever kan zich hierbij niet beroepen op het zogenaamde gewoonterecht.
2. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren.

Artikel 23: Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing, tenzij cliënt een natuurlijk persoon is, niet in de
uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 24: Geschillen
Alle geschillen - waaronder inbegrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden - voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst
waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, of met de betreffende Voorwaarden en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen
worden beslist door de bevoegde Burgerlijke Rechter.

Artikel 25: Geldigheid bepalingen
Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

Artikel 26: Slotbepalingen
1. Deze Algemene Voorwaarden doen alle voorgaande exemplaren vervallen.
2. Leverancier heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van het hierna bepaalde.
3. Wijzigingen die gevolgen hebben voor een cliënt waarmee reeds een overeenkomst is gesloten, worden tijdig op de daarvoor geëigende wijze bekend gemaakt. Zij treden 30 dagen na de bekendmaking, of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld in werking.